/catalog/midbasovye_hch_dinamiki/hertz_sv_250_1_spl_midrange/